รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021004


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณฐดลพร เจริญรูป
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0937342675

ผู้ปกครอง
นางปรีดา เจริญรูป