รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021005


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณัฐริกา มะขามป้อม
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0936179647

ผู้ปกครอง
นางยุวภา มะขามป้อม