รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021009


ชื่อ-สกุล
น.ส.ธิดาวดี ดิษฐปาน
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0987212846

ผู้ปกครอง
นายสิวะ ดิษฐปาน