รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021011


ชื่อ-สกุล
นายนิธิกร อุทัยเวียนกุล
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0885973171

ผู้ปกครอง
นางราณีย์ เกื้อแก้ว