รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021012


ชื่อ-สกุล
นายบุญรัก นามวงค์
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0980451754

ผู้ปกครอง
นางพัชรินทร์ นามวงค์