รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021015


ชื่อ-สกุล
นายปรวิศ บุญเยี่ยม
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0945879062

ผู้ปกครอง
พันจ่าเอก ควรน้อย บุญเยี่ยม