รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021016


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปารียา บือซา
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0849636726

ผู้ปกครอง
นางรอฝีอ๊ะ หวังแอ