รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021017


ชื่อ-สกุล
น.ส.พัชรี สง่าเอี่ยม
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0831846984

ผู้ปกครอง
นางสาวฉลวย หลีหาด