รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021018


ชื่อ-สกุล
น.ส.พิมพ์กมล เทศนอก
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0874178478

ผู้ปกครอง
นางสาวเบญจมาศ หลงกลาง