รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021019


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฟารีดา เวลาดี
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0943144016

ผู้ปกครอง
นางนนทยาพร หาญทะเล