รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021022


ชื่อ-สกุล
น.ส.รัตนาวดี บำเพิงกาญน์
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0989736442

ผู้ปกครอง
นาย สนธยา บำเพิงกาญน์