รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021023


ชื่อ-สกุล
น.ส.วิมลมาศ รัตนคำ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0899777289

ผู้ปกครอง
นางณภัคอร รัตนคำ