รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021027


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุชัญญา แสงอุไร
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0847451887

ผู้ปกครอง
นางสาวสมจินตนา ช่วยไทย