รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021031


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุไฮลา รินนะ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0987011512

ผู้ปกครอง
นางสาวรอฮานี เจ๊ะปอ