รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021035


ชื่อ-สกุล
น.ส.อาลีย๊ะ หมานแอ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0913176962

ผู้ปกครอง
นางเจะบิเด๊าะ หนีสะเก็ม