รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021037


ชื่อ-สกุล
นายกันทรากร สุวรรณรักษา
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
074585241

ผู้ปกครอง
นางสาวโสภิญา สุวรรณรักษา