รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021046


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปิยรัตน์ หัดขะเจ
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0936868391

ผู้ปกครอง
นางสาว สะปีน๊ะ ลาไหน