รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021047


ชื่อ-สกุล
น.ส.มาอีตะห์ กือจิ
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0936914030

ผู้ปกครอง
นางปาตีเมาะ กือจิ