รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021049


ชื่อ-สกุล
น.ส.รอฮีหม๊ะ ปะสะกอ
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0936801942

ผู้ปกครอง
นางสาวพาตีเม๊าะ ปะสะกอ