รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021050


ชื่อ-สกุล
น.ส.รุชดาห์ มหันกฤษ
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0627058020

ผู้ปกครอง
นางสาววนิดา มหันกฤษ