รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021061


ชื่อ-สกุล
น.ส.อัฟนี ตะระซี
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0937574292

ผู้ปกครอง
นางอาตีก๊ะ ตะระซี