รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021063


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฮานีซ๊ะ เจ๊ะเม๊าะ
หลักสูตร
เคมี
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0615865732

ผู้ปกครอง
นางมายีด๊ะ ปูเตะ