รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021065


ชื่อ-สกุล
น.ส.ทัณฑิกา เจริญลาภ
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0612132715

ผู้ปกครอง
นางวิลาวัณย์ เจริญลาภ