รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021067


ชื่อ-สกุล
น.ส.ธิดารัตน์ ชำนาญขาว
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0995767836

ผู้ปกครอง
นายสุวัฒน์ ชำนาญขาว