รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021068


ชื่อ-สกุล
นายนพดล กู้เมือง
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0854726861

ผู้ปกครอง
นางสาวจุฑาภรณ์ ผ่อนเจริญ