รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021069


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปัทมาสน์ ปัญจกุล
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0805203181

ผู้ปกครอง
นายมนัส ปัญจกุล