รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021070


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปาริชาติ ไชยแก้ว
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0611752712

ผู้ปกครอง
นางยุพิณ ไชยแก้ว