รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021071


ชื่อ-สกุล
น.ส.พิชญ์สินี สะเม๊าะ
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0980841875

ผู้ปกครอง
นางนงลักษณ์ สะเม๊าะ