รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021073


ชื่อ-สกุล
น.ส.มิ่งสมร ทองจัน
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0986983510

ผู้ปกครอง
นางกัลยา ทองจัน