รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021074


ชื่อ-สกุล
น.ส.รติรส จันทร์ทอง
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0937173674

ผู้ปกครอง
นางวรรณีย์ จันทร์ทอง