รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021076


ชื่อ-สกุล
น.ส.สิริญากร เพ็ชรยศ
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0804469418

ผู้ปกครอง
นางสมจิตร เพ็ชรยศ