รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021077


ชื่อ-สกุล
น.ส.สุธาสินี หะยะมิน
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0856298326

ผู้ปกครอง
ด.ต. ศักดา รุ่งทอง