รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021078


ชื่อ-สกุล
น.ส.อภิญญา คชนินทร์
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0900164239

ผู้ปกครอง
นางยมนา กิจค้า