รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021079


ชื่อ-สกุล
น.ส.อัจฉรา อินทร์พรหม
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0807757341

ผู้ปกครอง
นางสมทรง อินทร์พรหม