รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021080


ชื่อ-สกุล
นายอัมรินทร์ นาครัตน์
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0854710304

ผู้ปกครอง
นางสาลินี นาครัตน์