รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021081


ชื่อ-สกุล
นายอามีน ยีเด็ง
หลักสูตร
เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
เคมี
โทร.
0628800383

ผู้ปกครอง
นาย เปาซี ยีเด็ง