รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021082


ชื่อ-สกุล
น.ส.กนกนวรรณ เกษีสม
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0954182428

ผู้ปกครอง
นายประเสริฐ เกษีสม