รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021084


ชื่อ-สกุล
น.ส.กัญญารัตน์ ขวัญอ่อน
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0901683085

ผู้ปกครอง
นางสาว ราตรี วุ่นคง