รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021085


ชื่อ-สกุล
น.ส.ชญาณี โชครักษ์
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0925252639

ผู้ปกครอง
นาง สารภี จันทร์สว่าง