รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021087


ชื่อ-สกุล
น.ส.ชนิตา บุญถาวร
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0913090820

ผู้ปกครอง
นางสุณีย์ บุญถาวร