รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021088


ชื่อ-สกุล
น.ส.ซัลวา สะอุ
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0612517620

ผู้ปกครอง
นายตอเฮ สะอุ