รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021089


ชื่อ-สกุล
น.ส.ณัฐวดี เอกสมบุญ
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0945953310

ผู้ปกครอง
นายนิรันดร์ เอกสมบุญ