รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021090


ชื่อ-สกุล
น.ส.ธนารัตน์ งามประดิษฐ์
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0960308735

ผู้ปกครอง
นางสาวสุภาภรณ์ งามประดิษฐ์