รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021094


ชื่อ-สกุล
น.ส.บุษรินทร์ รุ่งเรือง
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0901797787

ผู้ปกครอง
นางสาวบุญเรือน รุ่งเรือง