รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021095


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปรีดา แซ่ลิ้ม
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0863677209

ผู้ปกครอง
นายสมชาย แซ่ลิ้ม