รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021096


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปรียาภรณ์ องสารา
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0950429134

ผู้ปกครอง
นายภานุมาส องสารา