รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021097


ชื่อ-สกุล
น.ส.ปัทมาภรณ์ จันทการักษ์
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0929977166

ผู้ปกครอง
นาย สุริยา จันทการักษ์