รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021098


ชื่อ-สกุล
น.ส.ฟาตีฮ๊ะ เส็นสะนา
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0812772744

ผู้ปกครอง
นางสาวอาซียะ เส็นสะนา