รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021099


ชื่อ-สกุล
น.ส.รุจา หัดหมัน
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0935941319

ผู้ปกครอง
นางนูริย๊ะ หัดหมัน