รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021100


ชื่อ-สกุล
น.ส.ศิวนันท์ สุขเยาว์
หลักสูตร
จุลชีววิทยา
สาขาวิชา
ชีววิทยา
โทร.
0905486710

ผู้ปกครอง
นางสาวจิราภรณ์ นุ่นกุล